Magnetic Separator Nanoparticles

25 chengquanwang 1, jing qian 1, kunwang, xingwangyang, qian liu, nanhao, chengke wang, xiaoya dong, xingyi huang, colorimetric aptasensing of ochratoxin a using au fe 3 o 4 nanoparticles as signal indicator and magnetic separator, , 77, 1183.

Message

If you have any suggestions or question for us.Please contact us.

Related News